Privacyverklaring

 

Amfors respecteert de privacy van betrokkenen en gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens Amfors verwerkt, waar we deze voor gebruiken en met wie we ze delen. We houden ons aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. In verwerkersovereenkomsten leggen wij vast hoe wij hoe wij met de persoonsgegevens omgaan en op welke wijze deze zijn beveiligd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gebruiken wij persoonsgegevens. Dat zijn contactgegevens, maar ook gegevens betreffende woon- en leefsituatie, inkomen, opleiding, en gegevens met betrekking tot de inschakeling in arbeid. In bepaalde gevallen verwerken wij ook medische gegevens.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Deze gegevens gebruiken wij om medewerkers te begeleiden naar hun meest optimale werkplek op de arbeidsmarkt.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken?

Amfors voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Wij begeleiden inwoners van deze gemeenten met een WSW-indicatie naar een zo zelfstandig mogelijk leven door werk en ontwikkeling. Voor de uitvoering van deze wettelijke taken moeten we beschikken over persoonsgegevens. Dit is in de verschillende wetten vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen vragen wij toestemming voor de verwerking van gegevens. Dit doen we alleen als een wettelijke grondslag ontbreekt. Behalve de uitvoering van de WSW, voert Amfors in opdracht van de deelnemende gemeenten op individuele basis ook trajecten en projecten uit. De persoonsgegevens van de deelnemers van deze trajecten worden op eenzelfde wijze behandeld als die van de Sw-medewerkers.

Met welke partijen worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen verstrekken wij informatie aan instanties zoals gemeenten, de Belastingdienst en het UWV. Dit doen we alleen als daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Amfors geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, tenzij er sprake is van een zwaarwegend gerechtvaardigd belang. Bepaalde uitvoeringstaken worden door derden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan de salarisadministratie en onze IT-leverancier. Hierbij houden we ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en sluiten we een verwerkersovereenkomst af. Hier staan afspraken in over het doel van de gegevensuitwisseling en de eisen waar het aan moet voldoen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen we voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Het recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen?

Iedereen, waarvan wij persoonsgegevens hebben heeft het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Voor inzage in persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming. Met het indienen van een inzageverzoek ontvangt men de volgende informatie:
• Of persoonsgegevens worden gebruikt, en zo ja:
• Het doel van de verwerking van persoonsgegevens;
• De categorieën van persoonsgegevens;
• Derde partijen aan wie persoonsgegevens eventueel zijn verstrekt;
• De bewaartermijn van persoonsgegevens.

Binnen 4 weken ontvangt de verzoeker om inzake een reactie.

Gebruiken wij niet de juiste gegevens of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of eventueel verwijderen. Daarnaast kan men ook algemene vragen stellen, melding doen over of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Amfors. Dit verzoek kan schriftelijk of per e-mail bij worden ingediend. De aanvrager moet zich hiervoor op passende wijze legitimeren. We handelen dit verzoek binnen 4 weken af.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Amfors gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website (www.amfors.nl) en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Amfors). Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming van Amfors via privacy@amfors.nl