Keurmerken

Een overzicht van de verschillende kwaliteitskeurmerken waaraan (onderdelen van) de Amfors Groep voldoet.

Blik op Werk

Omschrijving:

Blik op Werk is een keurmerk voor dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen. Met het Keurmerk wil Blik op Werk een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden.

Gecertificeerde bedrijven:

Werksupport

logo Blik op Werk

ISO: 9001

Omschrijving:

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Gecertificeerde bedrijven:

Metafors, Eemfors en Cleanfors.

logo KIWA ISO 9001

ISO 14001

Omschrijving:

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd.
Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase.

Gecertificeerde bedrijven:

Cleanfors

Logo KIWA ISO14001

VCA

Omschrijving:

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om het bedrijf veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Gecertificeerde bedrijven:

Eemfors VCA** en Cleanfors VCA*.

Logo KIWA VCA

Groenkeur Groenvoorzieningen en Groenkeur Bomen

Omschrijving:

Algemeen: de Groenkeur-beoordelingsrichtlijn voorziet in de kwaliteitsvraag voor de groene sector. Omgaan met levende materialen vraagt een daarop toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem. De beoordelingsrichtlijn kent hoogwaardige producteisen. Er moet worden voldaan aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsmanagement, vakmanschap en duurzaamheid.
Groenkeur Groenvoorzieningen is een keurmerk voor het ontwerpen, aanleggen, inrichten en onderhouden van groenvoorzieningen in openbare en semi-openbare terreinen;
Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen. Er wordt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW) gewerkt. Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle) worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).

Gecertificeerde bedrijven:

Eemfors

Logo Groenkeur

CO2-Prestatieladder

Omschrijving:

Het doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Gecertificeerde bedrijven:

De Amfors groep (alle bedrijven)

logo CO2-prestatieladder