Via de samenwerking met de Amfors Groep kunt u invulling geven aan Social Return en de Participatiewet.

Social Return

Betekenis

Met Social return wordt het aandeel van een bedrijf in sociaal ondernemerschap bedoeld. SROI (social return on investment) is de rekenmethode die wordt gebruikt om het sociaal rendement van een organisatie uit te rekenen. Binnen de meest brede definitie van Social Return vallen het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld laaggeletterden, immigranten, arbeidsgehandicapten of ouderen), ondersteuning van sociale projecten en het opleiden van mensen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. In Nederlandse aanbestedingsvoorwaarden is deze definitie meestal iets nauwer.

Uitvoering

Social return is een instrument van de Nederlandse overheid om werkgelegenheid voor kwetsbare groepen te stimuleren. Hieronder vallen:

  • Het uitbesteden van werk aan sociale organisaties waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken
  • Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden via een detachering of dienstverband
  • Op de werkvloer mensen opleiden die hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

Voor aanbestedingen boven de 250.000,- zijn overheden verplicht om Social Return in de voorwaarden op te nemen. Meestal is dit 5% van de opdrachtsom.

In sommige gevallen wijken voorwaarden van Social Return iets af van de landelijke richtlijnen omdat gemeenten deze (deels) zelf mogen vaststellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het aanbestedingsbedrag lager ligt of het uitbesteden van werk niet meegeteld mag worden als Social Return.

De berekening van uw SROI (Social Return on Investment):

Van een uitbestede opdracht of detachering mag u het complete factuur- of offertebedrag van de Amfors Groep rekenen als investering in Social Return. Kiest u voor begeleid werken, dan kunt u (op basis van een fulltime jaarcontract) 35.000,- euro rekenen per werknemer van de Amfors Groep die bij u in dienst is.

Zie ook:

Het bouwblokkenoverzicht van de gemeente Amersfoort: www.amersfoort.nl/bericht/social-return.htm

Mogelijkheden via de Amfors Groep

Wij kunnen zowel uw opdracht voor u uitvoeren als mensen leveren die voor u aan het werk gaan. U kunt daarbij kiezen voor een (groeps)detachering of voor begeleid werken, waarbij een medewerker bij u in dienst komt.

Participatiewet

Betekenis

De doelstelling van de Participatiewet is: zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers. Daarvoor werd in 2015 een banenafspraak gemaakt: in 2026 zijn er in het bedrijfsleven 100.000 banen en bij de overheid 25.000 (nieuwe) banen ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitvoering

Elk volgend jaar heeft een nieuwe doelstelling (bijvoorbeeld: 31.000 banen in het bedrijfsleven, 12500 bij de overheid in 2018). Een overzicht van de quota vindt u op deze webpagina van Cedris. Wordt dat quotum niet gehaald, dan treedt er een quotumwet in werking. Bedrijven en overheden (met meer dan 25 werknemers) die geen werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben krijgen dan een heffing. In 2016 is het quotum ruim gehaald en is er dus geen sprake van een heffing.

Wilt u bijdragen aan de banenafspraak, dan berekent u uw bijdrage op deze manier. Voor elke 25 werknemers heeft u één werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. 25,5 uur telt als een hele baan, kleinere contracten tellen naar rato mee. Detacheringen tellen ook mee voor de banenafspraak. Belangrijk om te weten is dat u alleen medewerkers mee mag tellen die ná 1 januari 2013 in dienst zijn gekomen of bij u gedetacheerd zijn.

Mogelijkheden via de Amfors Groep

Wij kunnen vakmensen met werkervaring en -ritme bij u detacheren waardoor u voldoet aan de Participatiewet. Deze mag u meetellen voor de banenafspraak (25,5 uur = 1 baan). U kunt ook kiezen voor begeleid werken. Dan komt één van onze medewerkers bij u in dienst en krijgt hij/zij begeleiding van een jobcoach van de Amfors Groep.